Digital Services Act

Stanowisko Internet Society Poland Chapter
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w konsultacjach dotyczących projektu Digital Services Act

Internet Society Poland Chapter z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Digital Services Act (DSA). Jest to regulacja o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania Internetu w UE i jest sprawą najwyższej wagi, aby podjęte w jego ramach decyzje były oparte na solidnych dowodach i w pełni przemyślane co do długofalowych skutków dla wszystkich użytkowników Sieci.

Na wstępie chcemy podkreślić, że dzisiejszy Internet, pomimo tego jak bardzo ewoluował od swojego powstania, nadal oparty jest na swojej oryginalnej architekturze. Zachowanie zasad, które legły u podstaw jego bezprecedensowego rozwoju powinno być najważniejszym wyznacznikiem przy jakiejkolwiek ingerencji w jego funkcjonowanie.

Jak słusznie zauważyła Komisja, skala i charakter usług cyfrowych znacznie różnią się od tych sprzed 20 lat, kiedy wprowadzono dyrektywę o handlu elektronicznym (eCommerce). Pojawili się nowi aktorzy i nowe usługi, tworząc znacznie bardziej złożony ekosystem. Ten nowy ekosystem stawia nowe wyzwania, szczególnie w odniesieniu do nielegalnych i szkodliwych działań oraz treści online. Podstawowe zasady określone w tej dyrektywie pozostają jednak wciąż aktualne i uważamy za słuszne, że Komisja zdecydowała się je w całości utrzymać w projekcie DSA.

Rozważając odpowiednie i proporcjonalne środki dla pośredników internetowych świadczących usługi cyfrowe, szczególną uwagę należy zwrócić na pośredników innych niż platformy internetowe, ponieważ takie środki mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na usługi infrastruktury internetowej. Zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa w Internecie wymaga solidnej i odpornej infrastruktury internetowej. Aby upewnić się, że Internet jest bezpieczny, odporny i elastyczny, dostawcy infrastruktury nie powinni być zobowiązani do wykonywania zadań spoza zakresu swoich kompetencji, w tym kontrolowania treści generowanych przez użytkowników lub osłabiania szyfrowania stosowanego przez podmioty świadczące usługi komunikacyjne. Zwalczanie nielegalnych działań i zapobiegania pojawiania się określonych treści w Internecie nie powinny wchodzić w zakres obowiązków pośredników infrastrukturalnych. DSA nie powinno nakładać na nich obowiązków kontrolowania treści generowanych przez użytkowników, a istniejący system odpowiedzialności dla tych dostawców na mocy dyrektywy o handlu elektronicznym powinien zostać utrzymany.

Wyrażamy daleko posuniętą ostrożność odnośnie proponowanego wzmocnienia roli tzw. trusted flaggers. Delegowanie uprawnień w zakresie usuwania treści z Internetu na podmioty prywatne, niepodlegające odpowiedniej kontroli budzi obawy o nadużycia i możliwość ograniczania swobody wypowiedzi. Badania dowodzą, że tego typu rozwiązania są niezmiennie podatne na brak przejrzystości, arbitralność decyzyjną i błędy. Sugerujemy, aby Komisja Europejska wycofała się z pomysłu wspierania dobrowolnych inicjatyw wokół trusted flaggers ​w DSA.

Zdaniem Internet Society Poland Chapter, docelowo rozporządzenie DSA powinno
uwzględniać poniższe postulaty:

• DSA nie powinno nakładać na pośredników infrastrukturalnych obowiązków kontrolowania treści generowanych przez użytkowników, a istniejący system odpowiedzialności dla tych dostawców powinien zostać utrzymany;
• Podczas opracowywania odpowiednich środków zapewniających użytkownikom bezpieczeństwo w Internecie, Komisja nie powinna promować koncepcji trusted flaggers​:
• Komisja powinna unikać środków, które utrudniałyby skuteczne szyfrowanie end-to-end;​oraz
• uchwalając DSA prawodawcy powinni być świadomi możliwości wywołania niezamierzonych konsekwencji dla Internetu. Aby to wykluczyć, potrzebne jest przeprowadzenie dogłębnej oceny wpływu, wolnej od politycznych uprzedzeń, aby zrealizować cele silnego i zharmonizowanego rynku usług cyfrowych w Europie.

Internet podlega ciągłym zmianom, a swój sukces zawdzięcza nie tylko technologii, ale także sposobowi, w jaki samorzutnie działa i ewoluuje. Te podstawowe właściwości opisują idealną postać globalnego Internetu i kultury, którą on uosabia: powszechnie dostępną, zdecentralizowaną i otwartą oraz ułatwiającą swobodny i efektywny przepływ wiedzy, pomysłów i informacji. Ramy te stanowią również zestaw wytycznych dla decydentów, zgodnie z którymi powinny być prowadzone oceny skutków regulacji przed wdrożeniem polityk, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na architekturę Internetu.

DSA jest kluczowym instrumentem prawnym o potencjalnych skutkach eksterytorialnych i ambitnych celach politycznych, który ma na celu zbudowanie silniejszego jednolitego rynku cyfrowego w Europie. Uważamy, że taka ocena przyniosłaby korzyści. Dzięki DSA Europa ma szansę ustanowić precedens jako globalny gracz, tworząc ramy umożliwiające rozwiązanie tych ważnych problemów. Może to zrobić, zachowując architekturę Internetu, torując drogę dla przyszłych innowacji oraz silnego i zharmonizowanego rynku usług cyfrowych w Europie.

Przekazująć te wstępne uwagi wyrażamy chęć dalszego uczestniczenia w procesie wypracowania konstruktywnego stanowiska Rządu RP w stosunku do tego kluczowego projektu legislacyjnego.

(stanowisko w wersij PDF)

Podobne wpisy